Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Uznesenie 24. zasadania MsZ Senica

Štatút metodického združenia a predmetovej komisie

Zákon č. 317/2009 Z.z.

Vnútorný poriadok ŠKD

Prevádzkový poriadok telocvične

Tlačivo pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov - kamerový systém

Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o prijatie do zamestnania docx | odt

 

Vnútorné predpisy školy

Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Vnútorný predpis o cestovných náhradách

Vnútorný predpis o cestovných náhradách - dodatok č. 1

Dohoda o používaní motorového vozidla docx | odt

Cestovný príkaz xlsx

Výpočet náhrady pri používaní cestného motorového vozidla docx | odt

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti

Vypisovanie pedagogickej dokumentácie

Postup pri príprave, priebehu a ukončovaní komisionálnych skúšok
- Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky docx | odt

Registratúrny poriadok

Rozhodnutie riaditeľky školy o zákaze používania kolieskových korčúľ, kolobežiek, skateboardov, botasiek s valčekom v priestoroch základnej školy a o zákaze používania a prechovávania alkoholu a omamných látok, zbraní a nebezpečných predmetov

 

Predmetové komisie

Predmetová komisia Matematika a práca s informáciami

Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra

Predmetová komisia Umenie a kultúra

Predmetová komisia Zdravie a pohyb

Predmetová komisia Človek a príroda, Človek a svet práce

Predmetová komisia Dejepis, geografia

Predmetová komisia Človek, hodnoty a spoločnosť

Predmetová komisia Cudzie jazyky

 

Metodické združenia

Metodické združenie 1. a 2. ročník

Metodické združenie 3. a 4. ročník

Metodické združenie DALTON 1. stupeň

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867