Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Vážení rodičia!

Jedným z faktorov, ktoré pozitívne ovplyvňujú naše zdravie, je zdravá plnohodnotná výživa. Takáto výživa nie je jednotvárna. Je spojená s konzumáciou mlieka a mliečnych výrobkov, kvalitnej zeleniny, ovocia, strukovín, cereálií, vhodných druhov mäsa, s dodržiavaním pitného režimu, za súčasného obmedzovania takých potravín, ktoré sú pre zdravie človeka a hlavne detí, škodlivé.

So zdravou výživou musíme začať už v útlom veku. Prvé stravovacie návyky získavajú deti v rodine a tie si potom prenášajú aj do predškolských a školských stravovacích zariadení.

V školských jedálňach v MŠ a ZŠ sa strava pripravuje podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie schválených Ministerstvom školstva v SR s ohľadom na dodržiavanie odporúčaných výživových dávok a podľa zásad pre zostavovanie jedálneho lístka podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330 zo dňa 14.8.2009. Obedy, okrem nutričnej hodnoty, musia spĺňať aj estetické a chuťové požiadavky našich stravníkov.

V našej školskej jedálni okrem obedov pripravujeme pre stravníkov aj desiate. Na desiatu sa podávajú rôzne nátierky s chlebom či s celozrnným pečivom. Nátierky sú rôzneho zloženia, vždy je však základ čerstvé maslo. Občas sa podávajú aj kaše - krupicová a z ovsených vločiek i mliečne výrobky doplnené vhodným pečivom. Samozrejmosťou je teplý mliečny nápoj, čaj medový, citrónový, ovocný a iné, čím podporujeme u detí dodržiavanie pitného režimu.

Skonzumovanie desiatej a kompletného obeda v školskej jedálni predstavuje 50% krytie dennej potreby výživy žiakov.

Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé, podávali v škole plnohodnotné výkony, na vyučovaní boli sústredené, primerane živé, ale nie agresívne. K tomu všetkému napomáha aj strava, pripravovaná v školskej jedálni. Prihlásením Vašich detí na desiatu i obed preberáme na seba časť Vašich starostí ohľadom výživy.

Preto apelujem na vás, vážení rodičia, aby ste vaše deti viedli k osvojovaniu si základov správnej výživy, k zvýšenej spotrebe zdravých potravín s vhodným časovým zadelením ich konzumácie , k obmedzovaniu pitia presladených nápojov a v neposlednom rade k úcte k jedlu a potravinám. Nabádajte ich k tomu pekným slovom a vlastným príkladom.

Na dobrú spoluprácu s Vami teší kolektív pracovníčok Školskej jedálne Základnej školy na Sadovej ul. 620 v Senici.

 

Poplatok za stravu v školskom roku 2018/2019

STRAVNÍK OBED Trvalý príkaz
OBED
DESIATA Trvalý príkaz
DESIATA
  výška príspevku
na jedno jedlo v €
  výška príspevku
na jedno jedlo v €
 
žiaci I. stupeň 1,01 20,20 0,40 8,-
žiaci II. stupeň 1,09 21,80 0,40 8,-
zamestnanci 0,77 15,40    
bývalí zamestnanci 2,19      
 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné v zmysle VZN Mesta Senica č. 63/2016 uhradiť finančný príspevok na účet školských jedální a to mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet vedený v Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK24 5600 0000 0092 1456 8006

Variabilný symbol: generovaný počítačom, v prípade nových stravníkov sa treba informovať u referentky školskej jedálne.
Poznámka: uviesť meno a priezvisko stravníka, prípadne triedu.

Čipové kľúče a variabilné symboly pre nových žiakov - stravníkov sa vydávajú od 20. augusta 2018 u referentky školskej jedálne v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Záloha na čipový kľúč pre nového stravníka je 5,00 €, pri strate alebo poškodení je poplatok 3,00 €.

Preplatky stravníkov za predchádzajúci školský rok 2017/2018, ktorí uhrádzali stavu vkladom na účet, sa budú vyplácať v hotovosti u referentky školskej jedálne od 21. augusta 2018 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Desiata sa v prípade dostatočného počtu prihlásených detí začne pripravovať od októbra !!!

Súčasne oznamujeme žiakom - stravníkom, že na začiatku školského roka im triedni učitelia rozdajú prihlášky na stravovanie, ktoré žiadame po podpísaní vrátiť referentke školskej jedálne do 24. septembra 2018.

 

Obedy sa vydávajú v čase 11:25 ~ 13:30 hod.

 

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť sa zo stravy je možné len deň vopred:

 • osobne v kancelárii školskej jedálne v pracovnom čase od 7,00 – 14,00 hod.
 • telefonicky - na čísle 0903 132 322 v pracovnom čase od 7,00 – 14,00 hod.
 • prostredníctvom elektronickej žiackej knižky

Odhlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je možné!

V prípade choroby (prvý deň) si môže stravník (zákonný rodič) obed odobrať do vlastného obedára v čase od 12,00 – 13,30 hod. Ďalšie dni v čase choroby je potrebné stravníka zo stravy odhlásiť.

Skupinové odhlasovanie žiakov z dôvodu účasti žiakov na hromadných akciách organizovaných školou - výlety, exkurzie, súťaže, olympiády a pod. odhlasuje triedny učiteľ alebo učiteľ zabezpečujúci akciu 2 dni vopred (z dôvodu objednávky a nákupu tovaru) odovzdaním menovitého zoznamu žiakov, ktorí majú byť odhlásení zo stravy referentke ŠJ.

Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov osobne a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať počas neprítomnosti v škole.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

 

Diétne stravovanie detí

Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo 14.augusta 2009 o zariadení školského stravovania § 2 písmeno b sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje diétne stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo v školských zariadeniach.

Na špeciálnu úpravu stravy boli MŠ SR stanovené 3 druhy diét, určené na používanie pri výrobe diétnych jedál v školskom stravovaní.
Sú to diéty šetriaca, diabetická, bezlepková.
Za diétne stravovanie sa nepovažuje vegetariánstvo, vegánstvo a pod.

Diétne stravovanie je možné zabezpečiť v zariadení školského stravovania dvomi spôsobmi:

 1. Výrobou diétnych jedál v zariadeniach školského stravovania
 2. Formou donášky hotových diétnych jedál zákonným zástupcom dieťaťa

O spôsobe, zabezpečovaní a určení najnižšieho počtu diétneho stravovania rozhoduje zriaďovateľ.
O zabezpečenie diétneho stravovania písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa vedúcu zariadenia školského stravovania. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie stanovenej diéty ošetrujúcim lekárom.

Donáška stravy do školského zariadenia je možná len za dodržania nasledovných podmienok:

 1. Rodičia budú stravu pripravenú v domácnostiach prispôsobovať jedlám v jedálnom lístku školského zariadenia
 2. Rodičia budú zodpovedať za zdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla
 3. Pokrm sa bude donášať v obaloch použiteľných na zohriatie

 

Alergény v potravinách

Na základe smernice č. 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení smernice č.2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č.2007/68/ES z novembra 2007, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 č. 3069/2005-100 , vyplýva povinnosť informovať spotrebiteľa o alergénoch. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální, informovať svojich spotrebiteľov - stravníkov (deti, zamestnancov, rodičov) o alergénoch na jedálnom lístku.

Zoznam alergénnych zložiek

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, pšeno) a výrobky z nich, okrem
  - pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy
  - pšeničných maltodextrínov
  - jačmenného glukózového sirupu
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich, okrem
  - rybacej želatíny, používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidných prípravkov, okrem rybacej želatíny alebo rybacieho oleja používaných na čírenie piva a vína
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy, t.j. mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sezamové semená a výrobky z nich
 12. Kysličník siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg, vyjadrené ako SO2
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho
 14. Mäkkýše a výrobky z nich

Alergia na potraviny je odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza. Alergickú reakciu môže vyvolať až 170 potravín.

Alergény budú označované pri jednotlivých jedlách na jedálnom lístku číslami 1-14.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867