Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

21. daltonská medzinárodná konferencia v Brne (4.5.2017)

4.mája 2017 sa ZŠ a MŠ Husova 17 v Brne konala 21. medzinárodná daltonská konferencia, na ktorej sa už tradične zúčastnili aj pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 Senica. Konferenciu otvoril riaditeľ ZŠ Chalabalova 2 PhDr. Vladimír Moškvan a riaditeľ ZŠ Husova 17 Mgr. Roman Tlustoš. Po privítaní zástupcov mesta Brna, zahraničných hostí z Nórska a Nepálu i ostatných prítomných, nasledovali zaujímavé prednášky pedagógov (Lars Christian Gjosaether, Hilde Strom, Ken Roger a Kateřina Ronnenberg) pôsobiacich na ZŠ a MŠ v Nórsku. V druhej časti konferencie sa uskutočnili semináre.

ZŠ Sadová 620 spolu so ZŠ v Kopčanoch ako aktívni propagátori inovatívnych trendov na Slovensku sa predstavili na spoločnom seminári . Riaditeľka ZŠ Sadová 620 Ing. S. Chábelová ozrejmila  dokument UČIACE SA SLOVENSKO (návrh MŠ Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania). Riaditeľka ZŠ Kopčany Mgr. J. Jurčíková  sa podelila s poslucháčmi o svoje daltonské skúsenosti na svojej škole a Mgr. T. Dudášová priblížila dalton a daltonské projekty realizované počas 10 rokov trvania tejto alternatívnej metódy na ZŠ Sadová 620 Senica.  Okrem postrehov, nápadov a prínosných prednášok zo samotnej konferencie si pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 domov odnášali už druhý certifikát daltonskej školy :-)

Mgr. Tatiana Dudášová

21. daltonská medzinárodná konferencia v Brne (4.5.2017)

 

Daltonská skladačka (24.10.2016)

Daltonská skladačka

To je názov projektového dňa k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý 24. októbra 2016 realizovalo 217 žiakov pod vedením šiestich učiteliek  slovenského jazyka v triedach V.A, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A, VIII.C a IX.A.
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day)  prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Celoslovenský projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľ celoslovenského projektu: Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Aktuálnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách. Pri plánovaní aktivít sme sa rozhodli skĺbiť tradície našej školy – Daltonský plán s metódami  rozvoja kritického myslenia. Pre každý ročník sme pripravili portrét spisovateľa ( život, dielo, štýl, zaujímavosti). Naším cieľom bolo osvojenie diela a štýlu spisovateľa v štyroch základných aktivitách:

 1. Motivácia didaktickou hrou, využitím IKT – tajnička/doplňovačka, osemsmerovka, komentár myšlienok autora, interaktívne cvičenie. Pri riešení tajničky/doplňovačky/osemsmerovky úlohy riešili v kooperácii daltonské skupiny 5 žiakov.
 2. Učenie formou skladania – žiaci si poskladali portrét autora štúdiom textu, ktorý mali pripravený. Pri štúdiu sme využili kritické myslenie – žiaci o probléme diskutovali, konzultovali získané informácie a zvažovali dôležitosť informácii. V daltonskej skupine si následne vyskúšali rolu učiteľa a pokúsili sa vysvetliť svoju časť iným členom skupiny: 5. ročník H.CH. Andersen, VI. ročník – Mark Twain, 7. ročník – Karl May, 8. ročník – Jules Verne a 9. ročník P. O. Hviezdoslav.
 3. Skupina zostavila pojmovú/myšlienkovú mapu života a diela spisovateľa. Z pojmových máp sme získali okamžitý prehľad o miere osvojenia poznatkov i úspešnosti štúdia všetkých členov skupiny.
 4. Čítanie textov, spoločné riešenie úloh  – pripravený pracovný list.

Žiaci ocenili, že sa ocitli v úlohe učiteľa, ich prístup bol veľmi zodpovedný, Zdôrazňovali sme žiakom, že takýto spôsob umožňuje, aby všetci pracovali, interpretovali informácie, rozmýšľali a vzápätí si overili svoju úspešnosť. Cieľ sme splnili: učili sme sa v dvojiciach i v skupinách, zaujímavo, zábavne i tvorivo, veľa sme čítali, rozmýšľali – študovali sme spolu a hravo.

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým deťom a kolegom, ktorí projektový deň pripravili a realizovali.

PaedDr. Žaneta Pikartová

 

Daltonský dúhový deň (24.6.2016)

Daltonský dúhový deň

24.6.2016 sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník daltonského dúhového dňa.  Tento deň je oslavou našej planéty ZEM a všetkého pekného, čo sa na nej nachádza. Absolvovali  ho všetky triedy prvého stupňa. Každá trieda si vybrala jednu farbu z farebného spektra dúhy a tú spracovala projektovo, zážitkovo, pracovnými listami, či iným spôsobom...Pretože na tento deň sa deti pripravovali dlhodobo, snažili sa spolu s pani učiteľkou  prísť aj oblečení vo svojej farbe, vyzdobiť si svoju triedu, priniesť aj svoj vlastný projekt. Na záver  dňa sme vytvorili vlastnú dúhu z detí a balónikov  pred školou  a celý prvý stupeň sa fotil i spoločne. Z tejto akcie je veľmi veľa fotografií, ktoré zachytávajú príjemnú atmosféru počas dňa , ale i to ako sa so svojou farbou „ pohrali“ jednotlivé triedne kolektívy.

Mgr. Tatiana Dudášová

 

Daltonská konferencia v Brne (5.5.2016)

5. mája 2016 sa pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 Senica zúčastnili daltonskej konferencie v Brne. Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia organizovaného daltonského vzdelávania v Českej republike.
Toto okrúhle výročie oslávili českí kolegovia  tým, že dopoludňajšiu  časť umiestnili do reprezentatívnych priestorov novej radnice  mestskej časti Brno-stred. Pozvanie prijali okrem nás aj zahraniční hostia z Poľska, Írska a Španielska. Neodmysliteľnou súčasťou boli pedagógovia z Holandska H. Wenke a R. Röhner, ktorí stáli pri zrode medzinárodnej daltonskej spolupráce  nielen s českými pedagógmi. Tak ako vždy, obohatili program svojimi aktuálnymi prednáškami.

Popoludňajšie semináre sa konali na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17. Boli rozmanité a  každý si mohol vybrať, čo ho najviac zaujímalo.(Napríklad: Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v írskych školách v Donegalu, Zručnosti v 21. storočí v holandskej škole a viaceré české školy prezentovali svoju daltonskú činnosť aktivity).

Bolo zaujímavé získať inšpirujúce informácie napríklad aj o koncepcii španielskej inovatívnej školy zo San Sebastianu a Sodupe.  Pedagógovia Emilo Martín Gonzáles a María José Larrondo Elorieta riadia školu v Baskicku a pripravili si prezentáciu a prednášku o nevšedných metodických postupoch a vyučovaní.

Na ZŠ Sadová 620 v Senici  sa daltonský plán vo vyučovaní začal  objavovať v  primárnom vzdelávaní už od roku 2007 a dodnes  sa používa. S českými kolegami máme veľmi dobré vzťahy, učili sme sa od nich, zúčastňovali sme sa konferencií, seminárov a workshopov, ktoré organizovali, vymieňali si skúsenosti aj na konferencii, ktorú sme zase organizovali  my. Veríme, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať a rozvíjať sa, pretože Dalton na ZŠ Sadová 620 Senica stále žije!

(Poznámka autorky článku: Hlavnou myšlienkou daltonského plánu je odlišná organizácia vzdelávania. Jej základy položila učiteľka Helen Parkhurstová ešte v roku 1920 v meste Dalton, štát New York, princípy sú však nadčasové... Žiak sám rozhoduje o svojej práci, sám si určí tempo a učí sa spolupracovať s ostatnými spolužiakmi. Daltonský plán nie je nikdy jediným systémom v škole, vždy sa zaraďuje ako doplnenie k tradičnému školskému systému. Škola si sama určuje, ako ho využije. Niektoré školy využívajú daltonské dvojhodinové  bloky, ktoré využívajú jeden až dva krát do týždňa, iné školy Daltonským plánom učia týždeň v mesiaci...).

Mgr. Tatiana Dudášová

Reprezentačné priestory novej radnice mestskej časti Brno-stred

Reprezentačné priestory novej radnice mestskej časti Brno-stred

H. Wenke, R. Rohner z Holandska a zástupkyňa primátora Brno-stred Michaela Dumbrovská

H. Wenke, R. Rohner z Holandska a zástupkyňa primátora Brno-stred Michaela Dumbrovská

Konferenciu otváral riaditeľ ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice PhDr. V. Moškvan a riaditeľ ZŠ a MŠ Husova 17, Brno Roman Tlustoš

Konferenciu otváral riaditeľ ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice PhDr. V. Moškvan a riaditeľ ZŠ a MŠ Husova 17, Brno Roman Tlustoš

Krátku „Zdravicu“ o Daltone na ZŠ Sadová 620 v Senici ako zahraničný hosť predniesla jej riaditeľka Ing. S. Chábelová

Krátku „Zdravicu“ o Daltone na ZŠ Sadová 620 v Senici ako zahraničný hosť predniesla jej riaditeľka Ing. S. Chábelová

María José Larrondo Elorieta riadi školu v Baskicku

María José Larrondo Elorieta riadi školu v Baskicku

Emilo Martín Gonzáles zo španielskej inovatívnej školy zo San Sebastianu a Sodupe

Emilo Martín Gonzáles zo španielskej inovatívnej školy zo San Sebastianu a Sodupe

Pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 Senica: PaedDr. N. Baumgartnerová, PaedDr. Ž. Pikartová, Mgr. Z.Babincová, riaditeľka školy Ing, S. Chábelová, Mgr. T.Dudášová

Pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 Senica: PaedDr. N. Baumgartnerová, PaedDr. Ž. Pikartová, Mgr. Z. Babincová, riaditeľka školy Ing. S. Chábelová, Mgr. T. Dudášová

 

Konferencia ŠKOLA 2015/2016 (26.11. a 1.12.2015)

Konferencia ŠKOLA 2015/2016

Dňa 26.11.2015  v Bratislave  a 1.12. 2015 v Košiciach sme sa zúčastnili na 2 konferenciách vydavateľstva RAABE ako prednášajúce lektorky na tému Daltonský plán s využitím IKT a metódou CLIL.

(Bratislava: Mgr. T. Dudášová, PaedDr. Ž.Pikartová,  Ing. S. Chábelová, Košice: Mgr. Z. Babincová, PaedDr. N. Baumgartnerová)

http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/konferencia-skola-2015-2016/uvod

Fotogaléria
http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/konferencia-skola-2015-2016/fotogaleria

Konferencia ŠKOLA 2015/2016

Celoslovenská konferencia riaditeľov škôl: Manažment školy utopený v legislatíve - Hodíme vám záchranné koleso

V Bratislave sa 26.11.2015  konal už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016 s názvom Manažment školy utopený v legislatíve – Hodíme vám záchranné koleso. V konferenčnom centre garni* G Hotela pod vedením skúsených lektorov o aktuálnych legislatívnych otázkach školskej praxe diskutovalo viac ako 120 riaditeľov škôl.

Na vedenie školy dnes už človeku nestačí pedagogické vzdelanie, riaditeľ školy je v dnešnej dobe nútený naučiť sa a ovládať mnoho ďalších vecí. Navyše, je to práve riaditeľ školy, na koho je vyvíjaný ten najväčší tlak. Ocitá sa medzi mlynskými kolesami zriaďovateľov – politikov, ktorí uvažujú vo štvorročných volebných cykloch, a nie v širšom horizonte školy. Medzi mlynskými kolesami rodičov, verejnosti... A v tejto situácii mu do karát nehrá ani fakt, že podmienky, v ktorých musí riaditeľ školy vychovávať, vzdelávať, manažovať, sa neustále menia.

Aký má byť riaditeľ školy? Hlavne multifunkčný a pružný!
Finančné dotácie na školy v prírode a športové kurzy v základnej škole, povinnosti základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, problematika technickej aj materiálnej podpory výučby vzdelávacieho obsahu oblasti Človek a svet práce, verejné obstarávanie v školskej praxi, efektívna komunikácia medzi rodinou a školou, alternatívne prvky vo výučbe a vzdelávaní v základnej škole... všetky tieto oblasti by mal mať pod palcom dobrý riaditeľ školy. A to vždy s ohľadom na tak často sa meniacu legislatívu. „Práve preto, aby sme riaditeľov škôl v spleti nových predpisov zorientovali, vždy na jeseň organizujeme toto podujatie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré je pravidelne organizátorom tohto podujatia. Ako dodala: „Konferencia je tu aj na to, aby sme riaditeľom škôl ukázali, že v tejto neľahkej situácii nie sú sami. Môžu si tu vymieňať skúsenosti, môžu sa tu sieťovať a azda aj prídu na to, ako riešiť niektoré problémy."

Konferencia s účasťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Záštitu nad 8. ročníkom odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016 prevzala JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a vlastne všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. S rovnakým programom ako dnes v Bratislave, sa konferencia uskutoční aj v Košiciach, a to už 1. decembra 2015.
Dopoludňajší program tvoria prednášky pre všetkých účastníkov konferencie. „Prednášajúcimi sú aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú už dlhodobo. Nás veľmi teší, že v programe dnes vystúpia aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," prezradila Mira Schrimpelová.
O povinnostiach základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu so zreteľom na zmeny, ktoré prináša zákon č. 61/2015 Z. z., budú riaditeľov informovať Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR. Zamerajú sa najmä na zmeny týkajúce sa typov stredných odborných škôl, ktoré si žiak môže vybrať na prípravu na svoje budúce povolanie, ako aj zmeny v spôsoboch praktického vyučovania a miestach výkonu praktického vyučovania s cieľom, aby základné školy mohli zabezpečiť dostatočnú informovanosť pre svojich žiakov o tom, aké majú možnosti budúcej praktickej prípravy na povolanie. Ťažiskom ich vystúpenia bude vysvetlenie systému duálneho vzdelávania a jeho základných atribútov s dôrazom na zapojenie a úlohy základných škôl, vrátane špecifík prijímacieho konania.

Tému Novinky vo financovaní, najmä so zreteľom na finančné dotácie na školy v prírode a športové kurzy v základných školách, rozoberie Ing. Gabriela Petrúšková z odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne. PhDr. Ľubomíra Dunčáková z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Trenčíne sa vo svojom príspevku zameriava na prácu a pôsobenie výchovných/kariérových poradcov, ktorí sú poskytovateľmi kariérového poradenstva pre žiakov základných a stredných škôl, ich problémy pri vykonávaní práce a potrebu ich ďalšieho vzdelávania, aby dokázali poskytovať poradenstvo efektívne prispôsobené aktuálnym potrebám. Ako povedala: „Význam poradenských aktivít v školách spočíva predovšetkým v širokom vplyve na mladú generáciu. Škola je tým miestom, ktorým prechádza prakticky celá populácia. Preto je možné zamerať poradenstvo cielene."

Novinka: Voliteľné semináre
Novinkou tento rok bola možnosť zvoliť si poobedný program – z ponuky štyroch workshopov si účastníci mohli zvoliť dva, ktoré ich najviac zaujímajú. Spomeňme aspoň niektoré z tém:
Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole priblížia českí kolegovia z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – Mgr. Jan Krotký, PhD. a Mgr. Petr Simbartl, PhD. Účastníkom konferencie predstavia nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zamerajú sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied. „Veríme, že práve táto problematika bude pre účastníkov konferencie veľmi zaujímavá, a to najmä s ohľadom na rozšírenie časovej dotácie praktických predmetov na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ," hovorí Mira Schrimpelová.

O nič menej zaujímavé je aj vystúpenie skupiny pedagógov zo ZŠ Senica, ktorí sa účastníkom konferencie pokúsia počas workshopu ukázať, ako možno žiakov naučiť samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu. Ako?

Tzv. Daltonský plán ako alternatívny prvok ku klasickému vyučovaniu je ich osvedčeným prostriedkom.

Program konferencie
http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/konferencia-skola-2015-2016/program

Ako uzavrela Mira Schrimpelová: „Bez ohľadu na odborný a vzdelávací význam podujatia by sme si priali, aby naša konferencia mala aj hlbší význam. Aby bola podnetom k zmene. Lebo ako povedal aj uznávaný český lektor PhDr. Václav Trojan, PhD., pokiaľ budeme riaditeľov tlačiť do toho, aby vždy po nejakom čase obhajovali svoju funkciu, aby pred politikmi dokazovali, že školu riadia dobre, dovtedy sa žiadny školský systém – či už český alebo slovenský – nemôže posunúť ďalej." Nemôžeme dopustiť, aby školstvo na Slovensku bolo témou číslo jeden vždy len pred voľbami..."

Profily všetkých lektorov
http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/konferencia-skola-2015-2016/lektori

 

Mgr. Tatiana Dudášová

Mgr. Tatiana Dudášová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie s 20-ročnou praxou, vyznačuje sa svojráznym spracovaním učebnej látky, príznačná je pre ňu istota pedagogického rozhodovania a dosahuje dlhodobo výborné výsledky pri práci so žiakmi vo vyučovacom procese i v záujmovej oblasti. V práci na ZŠ Sadová 620 v Senici vynakladá dennodenne úsilie na poznanie nového – formy, metódy, poznatky. Je jednou z prvých pedagógov, ktorí na škole "prepadli" čaru Daltona a vykonáva funkciu vedúcej metodického združenia učiteľov na I. stupni participujúcich na daltonskom vyučovaní.

 

PaedDr. Žaneta Pikartová
Učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia SJL – DEJ, a s 19-ročnou praxou. Sebareflexívny, tvorivý typ učiteľky, jej doménou je štylistika, vyučovanie literatúry, Daltonský plán s využitím IKT, metódy rozvoja kritického myslenia a projektové vyučovanie. Daltonskú filozofiu a spôsob vyučovania implementuje v nižšom strednom vzdelávaní osem rokov.

 

Mgr. Zdenka Babincová

Mgr. Zdenka Babincová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie, ktorá prijala niekoľko výziev na zlepšenie svojho profesijného rastu – daltonský plán, anglický jazyk v národnom projekte vzdelávania učiteľov cudzích jazykov v rámci Koncepcie vzdelávania cudzích jazykov na Slovensku, CLIL, ktoré dotiahla do úspešného konca. Je žiadanou triednou učiteľkou, akceptuje žiaka takého aký je, dokáže citlivo odhadnúť, čo žiakovi pomáha a čo nie. Rozvíja tvorivosť u žiakov, je rozvážna a podnecuje žiakov k aktivite. Na ZŠ Sadová 620 v Senici je udržiavateľkou folklórnych tradícií regiónu Záhoria.

 

PaedDr. Nina Baumgartnerová

PaedDr. Nina Baumgartnerová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie je služobne najmladšou členkou daltonských učiteliek na primárnom stupni na ZŠ Sadová 620 v Senici. Vyniká umením nadchnúť žiakov pre predmet, má výborné výsledky. Žiaci ju hodnotia ako prísnejšiu, nešetrí však námahou pri vysvetľovaní učiva, berie ohľad na žiakov, rešpektuje ich názory, podstatu pedagogického umenia vidí najmä vo výchove, má rodičovský vzťah k žiakom v triede, dbá o disciplínu a poriadok. Je to mnohostranný, vyrovnaný, harmonický typ učiteľa s pozitívnym prístupom k životu.

 

Daltonský detektívny deň v 2.B triede (28.10.2015)

Daltonský detektívny deň v 2.B triede

V piatok 23.10.2015 mali žiaci 2.B. triedy netradičný daltonský blok. Zahrali sa na detektívov. Pretože v utorok absolvovali triedny výlet do Trnavy na divadelné predstavenie Zlatý kľúčik, daltonský blok bol zameraný práve na čitateľskú gramotnosť týkajúcu sa knihy, predstavenia a autora tejto milej rozprávky. Najskôr deti na základe šifry pátrali po písmenách, ktoré boli ukryté v triede. Po nájdení všetkých písmen museli písmená zostaviť do slova a správne im vyšlo BURATINO. Keďže už v predchádzajúci deň deti vedeli, že budú pátračmi, vytvorili päťčlenné skupiny s vlastným názvom, ktoré na základe indícií, hľadali slová ukryté v rôznych častiach C-bloku na 1.poschodí. Po vypátraní všetkých hľadaných slov, museli detektívi pátrať aj na papieri. V pracovnom liste matematicky odhaliť autora rozprávky o Buratinovi, nájdené slová vhodne umiestniť do textu, premýšľať, akú zeleninu by Buratino na jeseň uskladnil kvasením a podobne. Daltonský detektívny deň priniesol deťom nový zážitok i vzdelávanie s fixáciou učiva zároveň.

Mgr. Tatiana Dudášová

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť (24.10.2014)

Jeden, dva, tri, štyri, päť

JEDEN, DVA, TRI, ŠTYRI, PÄŤ, SPOČÍTAM SI VŠETKO HNEĎ...
A veru bolo aj čo... Dňa 24.10.2014 sa totiž na „našej“ škole v prvých a druhých ročníkoch konal daltonský blok FINANČNEJ GRAMOTNOSTI.
Šatne sa zázračne premenili na milé obchodíky, v ktorých si naši najmenší mohli vyskúšať finančnú gramotnosť v praxi. Každý žiak mal vlastnú „europeňaženku“. Prváci s peňažnou hodnotou 10€ a druháci 20€. V obchodíkoch sa dali nakúpiť „mačky vo vreci“ s rôznou finančnou hodnotou. Prváci v obore do 10 a druháci v obore do 20. Platidlami boli jednoeurovky a dvojeurovky. Skúsené predavačky a predavačov hravo zvládli naši deviataci. Žiaci sa museli zamyslieť, koľko peňazí sú ochotní minúť, a podľa toho si vybrať „mačku vo vreci“ s tou správnou cenovkou. Úlovky z obchodu sa rozbaľovali až v triede, a každý žiak musel ukázať, koľko stál jeho nákup a koľko peňazí mu ešte zostalo. Bolo aj veselo, lebo vedomosti by tu boli, ale niektorým sa stalo, že sa minca stratila a hups, malé manko bolo na svete. Samozrejme, že deti ihneď pochopili, že narábanie s peniazmi je o presnosti, zodpovednosti a dôslednosti a že si na ne treba dávať dobrý pozor. Dobrý pozor si dávali aj na už vlastné veci, ktoré vyťahovali zo zakúpenej „mačky vo vreci“. Radosť bola prenáramná a trvala hodnú chvíľu...
Plynule a nenútene potom všetci prešli k riešeniu daltonských pracovných listov, v ktorých si ešte o čosi viac precvičili svoju finančnú gramotnosť v hračkárstve.
JEDEN, DVA, TRI, ŠTYRI, PÄŤ, PENIAZE SOM MINUL HNEĎ...

Mgr. Viera Mikulová, Mgr. Lenka Vystavelová

 

Daltonská konferencia (10.4.2014)

Daltonská konferencia

10. apríla 2014 sa na ZŠ Sadová 620 Senica konala konferencia k projektu Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole. Zúčastnili sa jej predstavitelia mesta Senica, riaditelia a učitelia senických škôl, pedagógovia zo ZŠ v Galante, z Častkova, Jablonice, Skalice, Kopčian, Cerovej, Borského Mikuláša, Brezovej pod Bradlom, projektové lektorky ANJ i zástupcovia Rady rodičov.

Konferenciu otvorila riaditeľka Ing. S. Chábelová, ktorá prítomných oboznámila s programom konferencie, s históriou, vývojom, aktivitami a smerovaním ZŠ. Prítomným sa tiež prihovoril primátor mesta Senice RNDr. Ľ. Parízek. Mgr. T. Dudášová (koordinátor daltonského vyučovania) vo svojej prezentácii objasnila daltonské vyučovanie v primárnom vzdelávaní na ZŠ, jeho princípy, pravidlá a projekty, ktoré žiaci realizujú v rámci daltonských blokov. PaedDr. Ž. Pikartová (koordinátor projektu) svojou prezentáciou nadviazala na 1.stupeň a informovala o daltonských aktivitách žiakov v sekundárnom vzdelávaní ZŠ. Ďalej predstavila hlavný zámer, ciele a čiastkové etapy realizácie dvojročného projektu. Projekt s časovým horizontom máj 2012 – apríl 2014 bol realizovaný ako súčasť stratégie EÚ - ESF a MŠ SR premeniť tradičnú školu na modernú – zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov a následne žiakov a modernizovať vzdelávací systém. Do tohto projektu sa zapojilo 35 pedagógov zo ZŠ Sadová 620 v Senici. Splnili sa všetky vytýčené ciele:

 • 35 učiteľov absolvovalo náročný vzdelávací program v rozsahu 265 hodín– IKT, ANJ, CLIL.
 • Zriadili sme MultiPointovú učebňu ( serverové riešenie počítačov), inovovali sme didaktické prostriedky: nákup literatúry a výučbového softvéru.
 • Zmodernizovali sme vzdelávací systém na daltonskej škole podporou aktivity, samostatnosti, tvorivosti, jazykových a IKT zručností žiakov.
 • Naštartovali sme bilingválne prostredie slovenského a anglického jazyka ( nemeckého) využitím metódy CLIL, čo je nepriame osvojovanie si cudzieho jazyka prostredníctvom odborného predmetu. Na hodinách matematiky, vlastivedy a prírodovedy primárneho vzdelávania a na hodinách fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie a matematiky sme vyučovali konkrétne témy v anglickom alebo v nemeckom jazyku.
 • Zostavili sme metodicko-didaktického materiál (pracovné listy, prezentácie a interaktívne cvičenia), elektronickú učebnicu: www.zs3.senica.sk.

O dvoch rokoch intenzívnej práce vypovedá i štatistika výsledkov projektu: 170 pracovných listov po päť strán tematického zamerania, 140 strán cvičení/úloh/zadaní s metódou CLIL v anglickom jazyku, 170 interaktívnych cvičení, všetky zadania sme pilotne overili, pripravili sme 340 metodík s výsledkami overenia. Tieto, ale aj iné výsledky zhrnula PaedDr. Ž. Pikartová vo svojej prezentácii. Pedagógovia sa zúčastnili šiestich odborných seminárov:

Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka s využitím daltonskej metódy a IKT v sekundárnom vzdelávaní: Ing. Chábelová, Mgr. Buriánová, Ing. Slezáková.

Metóda CLIL - interdisciplinárny prístup k vyučovaniu anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy a matematiky v primárnom vzdelávaní: PaedDr. Baumgartnerová, Mgr. Babincová, Ing. Slezáková, Mgr. Cvečková.

Zážitkové vyučovanie na hodinách slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní: Mgr. Mikulová, Mgr. Mikušová.

Variabilita metód a typov úloh vo vyučovaní biológie a geografie v sekundárnom vzdelávaní: Ing. Trojková, Mgr. Kičková, Mgr. Pirohová.

IKT v primárnom vzdelávaní: Mgr. Závodská, Mgr. Babincová, Mgr. Krišáková, PaedDr. Baumgartnerová, Mgr. Dudášová, Mgr. Hromková.

Matematika hravou formou v sekundárnom vzdelávaní: Mgr. Joríková, Mgr. Prečová, Mgr. Kubíčková.

Po každom odbornom seminári mali možnosť pedagógovia reagovať v diskusii na témy, ktoré ich na seminári zaujali, inšpirovali, či boli pre nich úplne nové. Projekt i konferencia boli z pohľadu frekventantov projektu i podľa hodnotení hostí úspešné.

Mgr. Tatiana Dudášová, PaedDr. Žaneta Pikartová

 

Otvorený daltonský blok pre rodičov (21.5.2013)

Otvorený daltonský blok pre rodičov

Dňa 21.5.2013 sa v našej škole uskutočnil otvorený daltonský blok pre priateľov školy.

V 1.B triede (Mgr. T. Dudášová) bol daltonský blok zameraný na utvrdzovanie základných pravidiel pri daltonskej práci, na hodnotenie a sebahodnotenie. Prváčikovia ukázali svojim rodičom, čo všetko „daltonské„ sa naučili za prvý rok v škole, ako vedia samostatne pracovať na viacerých zadaných úlohách z predmetov SJL, MAT i PRI. Pri vyjadrení nálad, pocitov i hodnotenia si ešte pomáhali smajlíkmi. Mnohí dali prednosť vypracovaniu Šikulkovej úlohy pred hrou. Rodičia mali možnosť vidieť svojho prváčika pri práci, živo sa zapojili do bloku a svojim školáčikom sem-tam niečo i poradili. V triede vládla priateľská atmosféra.

Daltonský blok v 2.A triede (Mgr. Z. Babincová) mal tému "Food", čo značí, že deti prevažne pracovali v anglickom jazyku.
Pracovný list z matematiky obsahoval slovné úlohy o ovocí a zelenine v AJ. V prírodovede deti rozdeľovali obrázky do misiek - fruit and vegetables, Chýbajúce obrázky mali nájsť v obrázkovom slovníku, alebo na internete (táto úloha bola pre nich najzaujímavejšia). Rôznym jedlám prideľovali chute podľa chuťových pohárikov na jazyku (krúžkovali, vyfarbovali jazyk, strihali, lepili). Všetci urobili nepovinný Šikulkovu úlohu, kde žiaci vyfarbovali zdravé jedlá, aby sa nedostali po cestičke k zubárovi, ale aby mali krásne a zdravé zúbky / What a nice smile!"
Deti potešil veľký záujem mamičiek, sestričiek a babičiek, ktoré prišli do triedy . Žiaci ukázali, ako sa pripravujú na blok, ako dokážu samostatne pracovať, nájsť si informácie, poradiť, podeliť sa a zároveň byť zodpovednými za svoje výsledky. Na záver sa ohodnotili, zhodnotili svoju prácu, zapísali si získané body a tiež boli odmenení za svedomitú prácu drobnosťou od pani učiteľky.

Aj v 4. C triede (Mgr. Ľ. Závodská) riešili deti rôznorodé daltonské úlohy.
Najskôr si s pani učiteľkou v kruhu ústne zopakovali časť učebnej látky, potrebnej k práci na matematickej a jazykovej úlohe. Vlastným výberom spolužiakov do pracovnej skupiny a prácou v „dalton“ bloku rodičom ukázali, s kým si v triede najviac rozumejú, ale aj ako sa dokážu prispôsobiť, ako vedia spolupracovať, aké majú vedomosti a praktické zručnosti, ako zvládajú seba hodnotenie.
Keďže žiaci tejto triedy idú v júni do školy v prírode, v ich vlastivednej daltonskej úlohe nechýbali praktické úlohy ako nájsť a vyznačiť do „slepej“ mapy trasu ich cesty a jej zaujímavosti, s využitím mierky mapy zisťovali dĺžku trasy a na stránke www.cp.sk hľadali najefektívnejší spôsob prepravy do plánovanej ŠvP. Poznávanie rastlín a ochranu prírody si deti trénovali na interaktívnych cvičeniach.

V otvorenom daltonskom bloku v 3.A (PaedDr. S. Vidová) žiaci najskôr oboznámili rodičov s pravidlami daltonu. Potom sa pustili do úloh v pracovných listoch, opakovali slovné druhy, ktoré sa práve učia. Matematika bola zameraná na opakovanie násobenia a delenia, aj v geometrii (3-krát kratšiu úsečku). Rozprávali sa o zdravej strave a výžive, o Rame. Aj z uvedeného dôvodu vytvorila p. uč. pracovný list – Šikuľko, ktorý bol zameraný práve na prebiehajúcu súťaž Ramy:

 • žiaci skladali z písmen slovo Rama,
 • vyhľadávali informácie z obalu tohto rastlinného masla,
 • aké druhy Ramy poznáme,
 • napísali krátky príbeh o Rame (mohol byť skutočný, vymyslený, rozprávkový),
 • nakoniec časť svojho príbehu nakreslili.

Aby boli pekne zladení vo farbe Ramy, obliekli si žlté tričká, ktoré sponzorsky vybavil otec žiaka 3.A Damiana Dobiaša. Tričká ešte dozdobili logom Ramy. Rodičia odchádzali plní dojmov, spokojní a obohatení o nové poznatky.

Akcia mala veľký úspech, rodičia ocenili otvorenú daltonskú hodinu o čom svedčí aj ich vysoká účasť.

 

Daltonský dúhový deň (21.5.2012)

Daltonský dúhový deň

V piatok 25. mája 2012 sa na našej škole uskutočnil Daltonský dúhový deň. Bola to vlastne oslava našej planéty, všetkého čo sa na nej nachádza, alebo je ľudským výtvorom a stojí za zmienku, je pre nás dôležité, je nám milé... Každá trieda si vybrala vopred jednu z farieb dúhového spektra a dlhodobejšie sa na ňu pripravovala. Pani učiteľky žiakom nechali i samostatnú voľbu- čo budú spracovávať, ale niektoré témy spracovávali spoločne, iné v dvojiciach, trojiciach, skupinkách... V daný deň – piatok 25.5. 2012 – žiaci 2.- 4. ročníka priniesli svoj vlastný malý projekt z danej farby, na daltonskom bloku pracovali na úlohách , ktoré boli zamerané na triednu farbu a spoločne vytvorili triedny, skupinový projekt. Aby to bolo pre deti zaujímavé, prebiehala i súťaž, ktorá trieda bude najviac v zvolenej farbe oblečená.( nakoniec sme usúdili, že sa všetky deti snažili nad očakávanie a bolo nemožné zvoliť tú naj, naj dúhovú triedu. Odmenu si zaslúžil každý...i pani učiteľky, ktoré tiež svoju farbu príslušne reprezentovali). A tak v tento piatok celý 1. stupeň hýril dúhovými farbami po triedach. Žiaci mali z dúhového dňa veľkú radosť. „Fialkáči „ presádzali do kvetináčov africké fialky, vyrobili 3D veľkú fialku, tvorili obrovskú Milka čokoládu, či spoznávali všetky fialovo kvitnúce kvety. „Modrí beláskovia“ , hľadali modré zvieratká, robili panáčikov z modrých predmetov, či namaľovali našu modrú planétu Zem. „Zelenkáči“ si prešli prezentáciou o listnatých stromov učivo, a na základe tejto prezentácie triedili a vytvárali listnaté stromy. Iní si pomocou zelenej húseničky Aničky zopakovali a rozšírili učivo o zvieratkách a hmyze. „Žlťáskovia“ spracovali vesmírne slnko , planéty i veci bežnej spotreby. „Oranžáci“ sa venovali oranžovému ovociu a zdravej výžive- šťave z pomarančov a mandariniek, ktorú si na jednoduchom ručnom malom odšťavovači samy v triede odšťavili a vypili. No a „Červenkáči“ sa venovali dopravnej výchove, hasičom a Machovi a Šebestovej s čarovným slúchadlom. Žiaci sa hravou formou niečo nové naučili, zopakovali, precvičili. Nakoniec deti vytvorili pred školou zo seba peknú dúhu a všetci si vonku mohli prezrieť ostatných „ dúhačov“. Bol to úžasný dúhový deň. Iný ako všetky ostatné, každý sa cítil byť potrebný a užitočný, každý niekam patril , bol súčasťou jedného veľkého spoločného celku. Každý bol malým sklíčkom vo veľkej daltonskej dúhovej mozaike. Pre lepšiu ilustráciu si môžete prezrieť fotoalbum z tejto akcie.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867