Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Lucia Čaklošová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Konzultačné hodiny:
Utorok: 13:30-15:00
Štvrtok: 13:30-15:30
Konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode.
Kto je školský špeciálny pedagóg?
Školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom rešpektuje osobnosť dieťaťa a zohľadňuje individuálny prístup na základe stanovenej diagnózy.
Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
• žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
• žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
• žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia – napr. dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia,...
• žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
• žiaci s poruchami správania
• žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
• žiaci s nadaním
Náplň práce školského špeciálneho pedagóga
Práca so žiakmi
Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama činnosť so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. So žiakmi sa stretáva pravidelne minimálne raz týždenne na individuálnej konzultácii. Konzultácie sa delia na špecifické predmety:
A) Predmetu RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií : cieľom je podporiť rozvoj špecifických funkcií žiakov so ŠVVP ako nevyhnutný predpoklad k úspešnému zvládnutiu čítania, písania, počítania a na odstránenie alebo aspoň zmiernenie vývinových porúch učenia (VPU). Tento predmet je určený žiakom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia).

B) Cieľom predmetu ILI – Individuálna logopedická intervencia je podporiť rozvoj reči a jazykových schopností, odstrániť alebo zmierniť NKS. Je určený pre žiakov s NKS a pre žiakov s NKS, ktorí majú pridruženú vývinovú poruchu učenia.

C) Špecifický vyučovací predmet TKC – Terapeuticko-korekčné cvičenia pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADD, ADHD). Cieľom tohto predmetu je naučiť žiakov zvládať záťažové situácie, zmierňovať impulzivitu, agresivitu, pozitívne ovplyvňovať krátkodobú pozornosť.
Pri svojej práci využíva školský špeciálny pedagóg rôzny didaktický materiál, pracovné listy, odbornú literatúru, špeciálne hry a cvičenia. V prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
Práca s rodičmi
Rodičia si môžu dohodnúť stretnutie so školským špeciálnym pedagógom v čase konzultačných hodín alebo podľa potreby. Počas konzultácie sa hľadá najlepšia spolupráca učiteľa a rodiča v rámci edukačného procesu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Práca s učiteľmi a výchovným poradcom
Školský špeciálny pedagóg poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným pracovníkom školy pri vzdelávaní žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Každoročne sa spolupodieľa na tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu. Náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine, depistáž. Náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je aj prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym problémom – diagnózou a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike. Špeciálny pedagóg sa zúčastňuje aj na zápise nových prvákov a tiež sa stará o budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).
Spolupráca so školskými zariadeniami CPPPaP a CŠPP.
Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867