Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

Mgr. Dominika Kravecová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov:
Každý deň podľa dohody.

Konzultačné hodiny pre rodičov:
Utorok: 7:00 - 8:00
Štvrtok: 13:30 - 14:30
Konzultácia v inom čase je možná po dohode.

 

ČO ROBÍ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG NA ŠKOLE?

 • jeho úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
 • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
 • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
 • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
 • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa – rodič – učiteľ

 

V AKEJ SITUÁCII SA OBRÁTIŤ NA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA?

Žiaci

 • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami
 • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel
 • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy
 • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať
 • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi
 • ak sa často cítiš smutný, alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať
 • ak máš ťažkosti s ovládaním sa a prepadá ťa hnev, či zlosť
 • ak potrebuješ pomoc s vyriešením konfliktov a hádok
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi
 • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú
 • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine
 • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.
 • ak sa cítiš sám
 • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel
 • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým
 • ak máš akúkoľvek inú tému, o ktorej by si sa chcel porozprávať

Učitelia

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede
 • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strach, strata záujmu, tréma, hanba a pod.)
 • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť
 • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov

 

ETIKA PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Školský psychológ

 • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa
 • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby
 • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov
 • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov
 • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap
 • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov
 • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách
 • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti
 • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií
 • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné
 • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie takých informácií, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu a odporúčania, než na predkladanie výsledkov diagnostiky a intervencií
 • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867