Copyright 2018 - Základná škola Sadová 620, Senica

Mgr. Marta Buriánová

Na našej škole okrem vyučovania predmetov NJ, RJ a HV pracujem i ako špeciálny pedagóg.
Mojou úlohou a predovšetkým snahou je pomáhať deťom, ktorým boli diagnostikované špecifické poruchy učenia (ŠPU) a boli zaradené na základe špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia do individuálnej integrácie v bežnej ZŠ.

Náplň práce špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Medzi žiakov so ŠVVP patria:

  • žiaci so zdravotným znevýhodnením a postihnutím
  • žiaci chorí alebo oslabení
  • žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania

Na našej škole sa špeciálny pedagóg zameriava práve na prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia či už priamo na vyučovacích hodinách v predmetoch, v ktorých má žiak vypracovaný individuálny vzdelávací plán (IVP) alebo individuálne, mimo kmeňovú triedu žiaka.
Individuálna práca špeciálneho pedagóga so žiakom je zameraná hlavne na korekcie (nápravy) v predmetoch, v ktorých boli žiakovi diagnostikované ŠPU a vzdeláva sa podľa IVP.
Ďalšia náplň špeciálneho pedagóga

  • špeciálny pedagóg sa podieľa na tvorbe individuálneho vzdelávacieho pánu žiaka
  • špeciálny pedagóg poskytuje konzultácie rodičom žiakov so ŠPU
  • špeciálny pedagóg spolupracuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom, školským psychológom a odbornými poradenskými zariadeniami – CPPPaP

Špecifické vývinové poruchy učenia

Dyslexia - neschopnosť naučiť sa čítať bežnými výukovými metódami. Pri tejto poruche sú postihnuté základné znaky čitateľského výkonu: rýchlosť, správnosť, technika čítania a porozumenie.

Dysgrafia - porucha osvojovania si písania, čiže špecifická porucha grafického prejavu. Písmo je nečitateľné, neupravené, kostrbaté, dysgrafik si dlho nepamätá tvary písmen, píše neúnosne pomaly vzhľadom k svojmu fyzickému veku a samotný prejav písania o vyčerpáva natoľko, že nie je schopný sa sústrediť na obsahovú a gramatickú stránku prejavu.

Dysortografia - špecifická porucha pravopisu, ktorá sa často spája s dyslexiou. Dysortografik má problém osvojiť si pravopis napriek primeranej inteligencii a bežným výukovým metódam. Chýba mu cit pre jazyk, v dôsledku čoho má zníženú schopnosť napr. skloňovať a časovať jednotlivé slovné druhy.

Dyskalkúlia - porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh pre matematiku.

ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Špeciálny pedagóg pracuje individuálne s jedným dieťaťom 1-krát za týždeň podľa vypracovaného rozvrhu. Pracuje s deťmi I. i II. stupňa. Individuálna práca spočíva predovšetkým v korekciách čítania, porozumenia čítaného textu, osvojovania si pravopisu a zdokonaľovania sa v technike písania.

Kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:
034-6514380

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867